Skip to main content

Podmínky použití

Tato webová stránka je financována společností Octapharma AG, Seidenstrasse 2, 8853 Lachen SZ, Švýcarsko a vyvinuta ve spolupráci s lékařskými odborníky Dr. Fernando Corrales-Medina (doc. profesor klinické pediatrie, University of Miami-Miller School of Medicine, USA), profesor Erik Berntorp (profesor klinického výzkumu koagulace, Lund University, Švédsko) a jejich tým mezinárodních odborníků na poruchy krvácivosti (dále jen „mezinárodní expertní skupina“).

Jedná se o nepropagační webovou stránku určenou na podporu kampaně na zvyšování povědomí o nemoci, kterou vede mezinárodní skupina odborníků a která je určena pouze pro obecné informační účely. Nic na této webové stránce byste neměli vykládat jako propagaci nebo reklamu na jakýkoli produkt nebo na použití jakéhokoli produktu skupiny společností Octapharma.

Octapharma AG spolu se svými subdodavateli podporuje údržbu a správu webových stránek. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete dodržovat podmínky uvedené níže a všechny platné zákony. Pokud nesouhlasíte s dodržováním těchto podmínek, nepoužívejte tyto webové stránky.

Změny webových stránek a podmínek používání

Octapharma AG si vyhrazuje právo provádět změny, úpravy, doplnění, mazání a opravy na těchto webových stránkách kdykoli a bez upozornění. Octapharma AG může také kdykoli bez upozornění zrušit přístup na tyto webové stránky.

Společnost Octapharma AG může tyto Podmínky použití kdykoli revidovat aktualizací tohoto příspěvku. Pokračováním v přístupu na tuto webovou stránku jste vázáni všemi takovými revizemi, a proto byste měli pravidelně navštěvovat tuto stránku, abyste si přečetli Podmínky použití, abyste se ujistili, že rozumíte podmínkám, které v danou chvíli platí.

Ochrana proti viru

Společnost Octapharma AG nezaručuje ani neprohlašuje, že tato webová stránka nebo e-maily přijaté od společnosti Octapharma AG na základě seznamu adresátů budou nepřerušené nebo bez virů nebo jiných škodlivých složek. Společnost Octapharma AG (včetně jejích ředitelů, přidružených společností, vedoucích pracovníků, zaměstnanců, zástupců, dodavatelů, nástupců a postupníků) nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené na vašem zařízení v důsledku přístupu na tyto webové stránky, stahování jakéhokoli obsahu z těchto webových stránek nebo přijímání e-mailů od společnosti Octapharma AG v souladu se zařízením pro seznam adresátů.

Zdravotní informace

Medicínský obsah webových stránek byl vyvinut a schválen mezinárodní skupinou expertů. Tyto informace dále nejsou určeny k poskytování úplných lékařských informací. Úplné lékařské informace o svých lécích nebo zdravotnických prostředcích na předpis (včetně jejich příznivého lékařského použití a možných nežádoucích účinků) byste měli vždy získat tak, že se o vhodném použití jakéhokoli léku/zdravotnických prostředků prodiskutujete přímo se svým předepisujícím lékařem nebo případně s jiným lékařským poradcem. Poskytnuté lékařské informace nepředstavují a nemají v úmyslu představovat žádný podnět k doporučení, nákupu, předepisování, prodeji nebo podávání konkrétního produktu skupiny společností Octapharma.

Ochrana autorských práv

Autorská práva na veškerý materiál obsažený na této webové stránce vlastní společnost Octapharma AG, pokud není uvedeno jinak.

Octapharma AG si vyhrazuje veškerá práva na obsah a design těchto webových stránek. Není-li to písemně povoleno společností Octapharma AG, nesmíte reprodukovat, používat nebo kopírovat jakýkoli obsah této webové stránky, včetně názvů, log, návrhů, informací o produktech a jakýchkoli dalších materiálů/informací použitých na této webové stránce (dále společně jen „informace“ ). Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Octapharma AG nesmíte komerčně využívat žádné informace a nesmíte přimět žádné z nich, aby byly zarámovány nebo vloženy na jinou webovou stránku.

Veškeré informace uvedené na této webové stránce jsou majetkem jejich příslušného vlastníka a neměly by být zcela ani částečně použity v žádné jurisdikci bez předchozího písemného souhlasu jejich vlastníka. Stejně tak by neměla být použita žádná grafika, která je v podstatě podobná jakékoli ochranné známce, logu nebo názvu uvedenému na této webové stránce.

Žádné záruky ani zastoupení

Informace jsou poskytovány „tak jak jsou“ a bez záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných.

V plném rozsahu povoleném zákonem se společnost Octapharma AG výslovně zříká všech prohlášení a záruk, výslovných nebo předpokládaných, v souvislosti s touto webovou stránkou nebo v souvislosti s ní – včetně, bez omezení, jakýchkoli prohlášení nebo záruk jakéhokoli druhu ve vztahu k:

  • Přesnost nebo úplnost jakýchkoli informací obsažených na těchto webových stránkách;
  • Přesnost nebo úplnost jakýchkoli informací obsažených na jakékoli webové stránce s hypertextovým odkazem na tuto webovou stránku.
  • Informace jsou poskytovány na základě toho, že všechny osoby, které přistupují na webovou stránku, přebírají odpovědnost za posouzení správnosti jejího obsahu a spoléhají se na ně zcela na vlastní riziko. Společnost Octapharma AG (včetně jejích ředitelů, přidružených společností, vedoucích pracovníků, zaměstnanců, zástupců, smluvních partnerů, nástupců a postupníků) nenese žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody vzniklé jakékoli osobě v důsledku spoléhání se na informace nebo jakékoli jiné informace začleněné odkazem. .

Platný kodex chování

Octapharma AG se snaží dodržovat ustanovení kodexu IFPMA. Nejnovější verzi uvedeného kódu lze nalézt pod následujícím odkazem: https://www.ifpma.org/resource-centre/ifpma-code-of-practice/

Omezení závazků

Společnost Octapharma AG (včetně jejích ředitelů, přidružených společností, vedoucích pracovníků, zaměstnanců, zástupců, dodavatelů, nástupců a postupníků) nebude v žádném případě odpovědná za žádné přímé, nepřímé, represivní, náhodné, zvláštní, následné škody nebo jakékoli škody, včetně, bez omezení, škody za ztrátu používání, dat, zisků nebo ztracených příležitostí, vyplývající z nebo jakkoli související s používáním nebo výkonem této webové stránky.

Web třetí strany

Pro vaše pohodlí může Octapharma AG na těchto webových stránkách poskytovat odkazy na webové stránky provozované jinými subjekty. Pokud používáte tyto webové stránky, opustíte tyto webové stránky. Pokud se rozhodnete navštívit jakoukoli propojenou webovou stránku, činíte tak na vlastní nebezpečí a je vaší odpovědností přijmout veškerá ochranná opatření k ochraně před viry nebo jinými destruktivními prvky.

Společnost Octapharma AG (včetně jejích ředitelů, přidružených společností, vedoucích pracovníků, zaměstnanců, zástupců, smluvních partnerů, nástupců a postupníků) neposkytuje žádnou záruku ani prohlášení týkající se a nepodporuje jakékoli propojené webové stránky nebo informace na nich uvedené ani žádné produkty nebo služby na nich popsané. .

Odkazy neznamenají, že společnost Octapharma AG je přidružena nebo spojena s jakoukoli ochrannou známkou, obchodním názvem, logem nebo symbolem autorských práv zobrazeným v odkazech nebo přístupným prostřednictvím odkazů nebo že je jakákoliv propojená webová stránka oprávněna používat jakoukoli ochrannou známku, nebo že je právně oprávněna používat jakoukoli ochrannou známku, obchodní název, logo nebo symbol autorských práv společnosti Octapharma AG.

Všechny odkazy na tyto webové stránky musí být schváleny společností Octapharma AG. Octapharma AG si vyhrazuje právo tento souhlas s odkazem kdykoli odvolat podle vlastního uvážení.

Aplikované právo

Tyto podmínky použití, jakož i prohlášení o ochraně osobních údajů a řešení jakéhokoli sporu souvisejícího s těmito podmínkami použití a/nebo prohlášením o ochraně osobních údajů budou vykládány v souladu se zákony Švýcarska. Výhradním místem jurisdikce je Lachen, SZ, Švýcarsko.