Skip to main content

Условия за ползване

Този уебсайт е създаден и контролиран от Octapharma AG, Seidenstrasse 2, 8853 Lachen SZ, Швейцария.

Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да спазвате правилата и условията, посочени по-долу, както и всички приложими закони. Ако не сте съгласни да спазвате тези правила и условия, не използвайте този уебсайт.

Медицинска информация

Медицинската информация на този уебсайт се предоставя от Octapharma AG и е предназначена само за общи информационни цели. Освен това информацията не е предназначена да предостави пълна медицинска информация. Винаги трябва да получавате пълна медицинска информация за лекарствата или медицинските устройства, отпускани с рецепта (включително техните полезни медицински употреби и възможни неблагоприятни ефекти), като обсъдите подходящата употреба на всяко лекарство/медицински изделия директно с вашия предписващ лекар или, когато е уместно, друг медицински съветник. Предоставената медицинска информация не представлява и няма намерение да представлява подтик към препоръчване, закупуване, предписване, продажба или администриране на конкретен продукт от групата компании Октафарма.

Защита на авторските права

Авторските права върху всички материали, съдържащи се на този уебсайт, са собственост на Octapharma AG, освен ако не е посочено друго.

Octapharma AG си запазва всички права върху съдържанието и дизайна на този уебсайт. Освен ако нямате писмено разрешение от Octapharma AG, не можете да възпроизвеждате, използвате или копирате каквото и да е съдържание на този уебсайт, включително имена, лога, дизайни, продуктова информация и всякакви други материали/информация, използвани в този уебсайт (наричани по-долу заедно „Информация“ ). Нямате право да използвате каквато и да е Информация с комерсиални цели и не можете да накарате която и да е информация да бъде рамкирана или вградена в друг уебсайт без предварително писмено разрешение от Octapharma AG.

Цялата информация, посочена в този уебсайт, е собственост на съответния собственик и не трябва да се използва изцяло или частично в никоя юрисдикция без предварителното писмено съгласие на нейния собственик. Нито трябва да се използва графика, която по същество е подобна на която и да е търговска марка, лого или име, посочени в този уебсайт.

Без гаранции или представителство

Информацията се предоставя „каквато е“ и без гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се.

В най-пълната степен, допустима от закона, Octapharma AG изрично отхвърля всякакви декларации и гаранции, изрични или подразбиращи се, във връзка с или по отношение на този уебсайт – включително, без ограничение, всякакви декларации или гаранции от всякакъв вид във връзка с:

  • Точността или пълнотата на всяка информация, съдържаща се в този уебсайт;
  • Точността или пълнотата на всяка информация, съдържаща се във всеки уебсайт, свързан с хипервръзка към този уебсайт.
  • Информацията се предоставя въз основа на това, че всички лица, които имат достъп до уебсайта, поемат отговорност за оценката на точността на съдържанието му и че разчитат на него изцяло на свой собствен риск. Octapharma AG (включително нейните директори, филиали, длъжностни лица, служители, агенти, изпълнители, наследници и правоприемници) не носи никаква отговорност за загуби или щети, понесени от което и да е лице в резултат на доверието на Информацията или всяка друга информация, включена чрез препратка .

Приложим кодекс на поведение

Octapharma AG се стреми да се придържа към разпоредбите на кодекса на IFPMA. Последната версия на споменатия код може да бъде намерена на следната връзка: https://www.ifpma.org/resource-centre/ifpma-code-of-practice/

Ограничаване на задълженията

При никакви обстоятелства Octapharma AG (включително нейните директори, филиали, служители, служители, агенти, изпълнители, приемници и правоприемници) не носи отговорност за каквито и да било преки, непреки, наказателни, случайни, специални, последващи щети или каквито и да било щети, включително, без ограничение, щети за загуба на използване, данни, печалби или пропуснати възможности, произтичащи от или по някакъв начин свързани с използването или работата на този уебсайт.

Уебсайт на трета страна

За ваше удобство Octapharma AG може да предостави на този уебсайт връзки към уебсайтове, управлявани от други субекти. Ако използвате тези уебсайтове, вие ще напуснете този уебсайт. Ако решите да посетите който и да е свързан уебсайт, вие го правите на свой собствен риск и е ваша отговорност да вземете всички защитни мерки, за да се предпазите от вируси или други разрушителни елементи.

Octapharma AG (включително нейните директори, филиали, длъжностни лица, служители, агенти, изпълнители, приемници и правоприемници) не дава никаква гаранция или представителство по отношение и не одобрява никакви свързани уебсайтове или информацията, която се появява на тях, или някой от продуктите или услугите, описани там. .

Връзките не означават, че Octapharma AG е свързано или свързано с, или е законно упълномощено да използва търговска марка, търговско име, лого или символ за авторски права, показани във или достъпни чрез връзките, или че всеки свързан уебсайт е упълномощен да използва която и да е търговска марка, търговско наименование, лого или символ за авторски права на Octapharma AG.

Всички връзки към този уебсайт трябва да бъдат одобрени от Octapharma AG. Octapharma AG си запазва правото да оттегли това съгласие за връзка по всяко време по свое усмотрение.

Промени в сайта

Octapharma AG си запазва правото да прави промени, модификации, добавки, изтривания и корекции на този уебсайт по всяко време и без предизвестие. Octapharma AG може също да оттегли достъпа до този уебсайт по всяко време без предизвестие.

Защита от вирус

Октафарма АГ не гарантира и не заявява, че този уебсайт или имейлите, получени от Октафарма АГ в съответствие с механизма за пощенски списък, ще бъдат непрекъснати или без вируси или без други вредни компоненти. Octapharma AG (включително неговите директори, филиали, длъжностни лица, служители, агенти, изпълнители, приемници и правоприемници) не носи никаква отговорност за щети, причинени на вашето оборудване в резултат на достъп до този уебсайт, изтегляне на каквото и да е съдържание от този уебсайт или получаване на имейли от Octapharma AG в съответствие с механизма за пощенски списък.

Приложим закон

Тези условия за ползване, както и декларацията за поверителност и разрешаването на всякакви спорове, свързани с тези условия за употреба и/или декларацията за поверителност, се тълкуват в съответствие със законите на Швейцария. Изключителното място на юрисдикция е Lachen, SZ, Швейцария.